Durewall Institutet

  • Utbildning

Durewall Institutet bedriver utbildningar inom arbetsmetodik med ett stort inslag av etik, empati och kommunikation. Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren och bemötandet för boende/omsorgstagare. Våra kunder är främst kommuner, landsting, statliga myndigheter och privata vårdaktörer. Med snart 50 års erfarenhet och ständig utveckling är vi Sveriges mest erfarna utbildningsföretag inom området.

Durewall-metoden, och våra utbildningar, är helt i linje med Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets riktlinjer för utbildningar inom lågaffektivt bemötande, självskydd samt inom förflyttningskunskap.

Vår vision är att genom våra utbildningar förbättra arbetsmiljön för människor runtom i landet samt öka medvetenheten kring vikten av korrekt arbetsmetodik och ett gott bemötande. Vi vill även skapa en bättre miljö och tillvaro för dem som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Genom fortsatt långsiktigt arbete, hög utbildningskvalité och nära samarbete med våra kunder är vårt mål att förbli ett av Sveriges ledande företag inom området

Utbildningarna är heltäckande och ger aktuell teori och praktisk kunskap. De varierar från halvdagar till 10 dagars utbildning. Utöver vår utbildningsverksamhet anlitas vi ofta som rådgivare och experter i en rad olika sammanhang.

Tack vare ständig feedback från instruktörer och kursdeltagare utvecklas utbildningarna i takt med förändringar ute på arbetsplatserna. En utvecklingsgrupp bestående av fyra instruktörer samt VD har till uppgift att bevaka förändringar i t ex arbetsvillkor, kunskapsutveckling, hjälpmedel och tillvarata önskemål och idéer mm. för att våra utbildningar alltid skall vara aktuella och i samklang med kursdeltagarnas verklighet.

Litteratur

Under många år har vi blivit tillfrågade om att skriva böcker om vår metod och det vi utbildar inom. Som ett led i detta presenterade vi i maj 2017 vår första bok i samarbete med Vårdförlaget. Den heter “ Skapa trygga möten inom demensvården” Detta är den första boken i en rad av böcker som kommer att ha olika inriktning, men alla relaterade till vår metod och den förbättrade situation som det leder till för både personal och boende. Boken har inriktningen av en praktisk handbok med olika case och frågeställningar. Den ligger helt i linje med Svenskt Demenscentrums Nollvision.

Skicka mig information om Durewall Institutet
Följ företag på

Produkter och tjänster - Durewall Institutet